Darbuotojų atleidimas iš darbo nepasibaigus bandomajam laikotarpiui.

Įsibėgėjus sezoniniams darbams vis dažniau sulaukiame paklausimų kurie aktualūs visus metus:  Prieš kiek laiko reikia pranešti darbuotojui atleidžiant jį iš darbo per bandomąjį laikotarpį? Kaip teisingai tai padaryti?

LR darbo kodekso 105 straipsnyje numatytos dvi pagrindinės bandomojo laikotarpio skyrimo priežastys:

 • Bandomasis laikotarpis nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui
 • Bandomasis laikotarpis nustatomas stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui.

Bandomasis laikotarpis gali būti nustatomas tik naujai priimtiems darbuotojams ir darbuotojams, su kuriais sudaroma papildoma darbo sutartis. Susitarimas dėl bandomojo laikotarpio sudaromas raštu,- šią sąlygą pažymint darbo sutartyje. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai.

 

Svarbu pažymėti svarbiausius LR DK 105 ir 106str.  akcentus

Pirma, bandomasis laikotarpis, nenustatomas priimant į darbą asmenis:

 • iki aštuoniolikos metų;
 • pareigoms konkurso arba rinkimų būdu, taip pat išlaikiusius kvalifikacinius egzaminus pareigoms eiti;
 • darbdavių susitarimu perkeliamus dirbti į kitą darbovietę;
 • kitais darbo įstatymų nustatytais atvejais.

Antra,  Išbandymo terminas negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai, tačiau įstatymai nedraudžia nustatyti trumpesnį išbandymo laikotarpį.

Tik įstatymų nustatytais atvejais norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, gali būti taikomi ilgesni išbandymo terminai, bet ne ilgesni kaip šeši mėnesiai.

Trečia,  į išbandymo terminą neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe, todėl bandomasis laikotarpis pratęsiamas nebūtų kalendorinių dienų skaičiumi (pavyzdžiui, laikinas nedarbingumas, mokymosi atostogos ir kiti nebuvimai darbe.)

 

Pasibaigusio bandomojo laikotarpio rezultato akcentai pagal LR DK 107str.:

 •  apie  teigiamus išbandymo rezultatus darbuotojui pranešama  žodžiu ir darbo sutarties pakeitimai nedaromi.
 • jei darbdavys pripažino, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas, ir nemokėti jam išeitinės išmokos.
 • jei  bandomasis laikotarpis nustatomas stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas.
 • kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais.

Dažnu atveju darbdaviai  mano jog darbo sutarties nutraukimui pakanka išleisti įsakymą ir darbo sutartyje įrašyti “darbo sutartis nutraukiama remiantis…”. Darbo sutarties nutraukimo procedūra esant nepatenkinamiems išbandomojo laikotarpio rezultatams kur kas sudėtingesnė ir reikalaujanti ne vieno dokumento.

Rašant įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo būtina atkreipti dėmesį į tris dalykus:

Pirma, išbandymo terminą;

Skaičiuojant išbandymo laikotarpio terminą būtina atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis LR DK 106str. į išbandymo terminą neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe (pavyzdžiui, laikinas nedarbingumas, mokymosi atostogos ir kiti nebuvimai darbe.)

Antra, įspėjimo terminą;

LR DK 131 str. draudžia įspėti ir nutraukti darbo sutartį su darbuotoju per jo: atostogas, laikiną nedarbingumą, pašaukimą į tikrąją krašto apsaugos tarnybą ar kitais įstatymų numatytais atvejais. Atkreiptinas dėmesys, kad įspėjimas darbuotojui turi būti pateiktas raštu. Darbuotojo atsisakymas priimti įspėjimą prilyginamas jo gavimui. Tokiu atveju, būtina surašyti aktą apie atsisakymą priimti įspėjimą ir patvirtinti jį liudytojų parašais.

Trečia, išbandymo rezultatų įforminimą;

Jei darbdavys pripažino, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas, ir nemokėti jam išeitinės išmokos. Tokiu atveju darbdavys privalo įrodyti, kad darbuotojas dėl savo dalykinių ar asmeninių savybių nesugeba ar negali dirbti darbo, dėl kurio atlikimo buvo sulygta sudarant sutartį. Pavyzdžiui, darbdavys visą darbuotojo išbandymo laikotarpį stebėjo:

 • kaip laikomasi užduočių atlikimo terminų,
 • kaip laikomasi pareiginių nuostatų,
 • kokia apimtimi vykdomi pateikti darbai,
 • ar atitinka darbuotojo profesinės kvalifikacijos lygis

Išbandymo laikotarpiu surinkus visus rašytinius įrodomus, dėl darbuotojo netinkamumo tolimesniam darbui, kurie užfiksuoti darbų patikrinimo- įvertinimo akte, rašomas motyvuotas įspėjimas,-  “Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinus, kad išbandymo rezultatai yra nepatenkinami”. Įspėjime nurodoma data nuo kada nutraukiama darbo sutartis, bei pagal kurį LR DK 107str. sutartis nutraukiama išdėstant motyvus pažymėtus darbų patikrinimo- įvertinimo akte, nurodoma atsiskaitymu su darbuotoju tvarka. Atkreipiamas dėmesys, kad įspėjimas turi būti surašytas  darbuotoją įspėjus  prieš tris darbo dienas iki darbuotojo atleidimo ir patvirtintas darbuotojo parašu, kad darbuotojas susipažino su jo darbo įvertinimo rezultatais.

Darbo sutartis nutraukiama nuo datos nurodytos darbdavio įspėjime, bet ne vėliau nei iki išbandymo termino pabaigos. Darbo sutarties nutraukimo punkte įrašoma, kad darbuotojas atleidžiamas pagal 107 str.,1 d. bei įrašoma data nuo kada darbo sutartis nutraukiama bei kuo remiantis.

Atleidžiant darbuotoją, su juo atsikaityti arba suderinti atsiskaitymo terminus reikia iki darbuotojo atleidimo dienos. Priešingu atveju pagal LR DK 141str. labiausiai nukenčia darbdavys, kuris privalo viską atlyginti kartu apmokėdamas ir pradelstą laiką.

Svarbu pažymėti tai, kad Darbo kodekso 141 straipsnio nuostatos negalioja, kai yra rašytinis darbdavio ir darbuotojo susitarimas nustatantis  kitokią atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarką.

 

 

Posted in: