Dažnai užduodami MB (mažųjų bendrijų) apmokestinimo klausimai

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO APMOKESTINIMO KLAUSIMAI

 
1. Kokias pajamas gali gauti mažosios bendrijos narys iš mažosios bendrijos. Kaip apmokestinamos gaunamos pajamos?

Atsakymas: MB narys gali priskirti dalį gautų pajamų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms – iš MB gauta suma priskirta su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms turi neviršyti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD įmokos) įmokos. Pagal VSDĮ MB nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro MB deklaruoto Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniam skyriui (toliau – Fondo valdybos teritoriniam skyriui) dydžio suma, kuri kalendoriniais metais išsiimama MB nario asmeniniams poreikiams. Pajamų mokesčio tikslais su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma, deklaruojama 02 pajamų rūšies kodu ir atitinkamai apmokestinama pajamų mokesčiu tik faktiškai išsiimta suma. Atėmus metinį NPD ir papildomą NPD, mokamas 15 proc. pajamų mokestis. MB nario dalis pajamų priskirtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį sumoka pats MB narys pasibaigus mokestiniams metams ir pateikus metinę pajamų deklaraciją. Iš MB gautos pajamos iš paskirstytojo pelno: MB narys gali gauti pajamas iš paskirstytojo pelno, kurios deklaruojamos 26 pajamų rūšies kodu, apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. MB nario gautos pajamos iš paskirstytojo pelno pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms.

2. Kaip apmokestinamos MB vadovo gautos pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį?

Atsakymas: MB vadovui išmokamos pagal civilinę paslaugų sutartį sumos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. VSD įmokos nuo pagal paslaugų sutartį gaunamų pajamų nemokamos.
Jeigu paslaugų sutartis sudaryta iki 2015-05-28 su MB nariu, tai išmokamos sumos priskiriamos B klasės pajamoms, kurias pats MB vadovas (narys) privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kitų kalendorinių metų gegužės 1dienos. Nuo 2015 05-28 įsigaliojo MBĮ 7 straipsnio 4 dalis, kurioje šalia nuostatos, kad mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, papildomai nustatyta, jog mažosios bendrijos narys taip pat negali sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus vadovaujantis šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi su mažosios bendrijos vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį. Jeigu, nepaisant MBĮ numatyto draudimo (imperatyvios įstatymo normos), po minėto įstatymo nuostatų įsigaliojimo vis tiek bus sudaromos su mažosios bendrijos nariais civilinės sutartys dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, mokesčių administratorius mokesčių teisės prasme laikys tokius sandorius negaliojančiais ir atitinkamai apmokestins. Mažosios bendrijos nario gautos pajamos nuo 2015 m. gegužės 28 d. pagal civilinę sutartį dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, laikytinos mažosios bendrijos nario pajamomis, kurios deklaruojamos mokestiniam laikotarpiui pasibaigus ir apmokestinamos arba kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodas), arba kaip pajamos iš paskirstytojo pelno, t.y. dividendai (26 pajamų rūšies kodas) (žr. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 straipsnio 34 dalies komentarą). Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Daikto nuoma pagal CK priskiriama paslaugoms, pvz., mažosios bendrijos narys nuomoja patalpas, automobilį, telefoną, kompiuterį ir t. t. Tokia nuoma nelaikytina 2 materialaus daikto sukūrimu, ji laikytina paslauga. Nuo 2015 m. gegužės 28 d. mažosios bendrijos nario pajamos, gautos suteikus mažajai bendrijai turto nuomos paslaugą, negalimos, tačiau, jeigu jos bus teikiamos ir už tai bus gaunamas atlygis, mažosios bendrijos narys tokį atlygį turės deklaruoti kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas (02 pajamų rūšies kodas), arba kaip pajamas iš paskirstytojo pelno, t. y. dividendus (26 pajamų rūšies kodas).

3. Kokia tvarka apmokestinamos MB vadovui (ne nariui) pagal paslaugų sutartį išmokamos sumos?

Atsakymas: MB, išmokėdama MB vadovui (ne nariui) sumas, pagal paslaugų sutartį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį GPMĮ 23 str. nustatyta tvarka, t. y. išmokamos MB vadovui (ne MB nariui) sumos pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms

4. MB narys vyksta į komandiruotę. Ar pagal normas mokami dienpinigiai yra neapmokestinami?

Atsakymas: Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis MB nario išvykimas iš darbo vietos laikomas komandiruote, todėl jo pagal normas gaunami dienpinigiai neapmokestinami, o normas viršijanti dalis apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

5. Ar mokant dienpinigius tokiam nariui, kuris važiuoja į komandiruotę taikomos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 527 nustatyti apribojimai? Ar visa dienpinigių suma priskiriama leidžiamiems atskaitymams ir neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu?

Atsakymas: MB nariams komandiruočių išlaidos (taip pat ir dienpinigiai) kompensuojamos tokia pačia tvarka kaip individualių įmonių savininkams ir tikrųjų ūkinių bendrijų nariams (LRV nutarimo Nr. 527 nuostatos netaikomos).

6. MBĮ 10 str. numatytas nario teisių perleidimas. Kaip nario teisių perleidimo pajamos arba pagal MBĮ 11 str. savanoriško pasitraukimo atveju gautos pajamos, apmokestinamos pajamų mokesčiu?

Atsakymas: Savo esme už nario teisių perleidimą gautos pajamos prilyginamos vertybinių popierių pardavimo pajamoms. Pagal MBĮ 10 straipsnį MB narys turi teisę MB nuostatuose ir įstatymuose nustatyta tvarka perleisti nario teises. MB nario teisių perleidimas laikytinas vertybinių popierių pardavimu, kurių įsigijimo kaina lygi įnašo vertei (jeigu buvo įnešta turtu, įsigijimo kaina lygi vertei, kuri buvo nustatyta MB susirinkimo sprendimu). Pagal MBĮ 11 straipsnį MB narys turi teisę savanoriškai pasitraukti iš bendrijos. MB nariui tokiu atveju turi būti grąžintas jo įnašas ar kompensuota įnašo vertė, padidinta MB pelno ar sumažinta MB nuostolių dalimi, proporcinga jo įnašo į MB dydžiui (vertei). MB nariui savanoriškai pasitraukus iš MB-jos jam grąžinamas įnašas laikomas turto (t.y. teisių) pardavimu bendrovei. Šiuo atveju MB nario gautos pajamos apmokestinamos pagal GPMĮ nuostatas, taikomas ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų apmokestinimui. Jeigu MB nariui grąžinamas įnašas turtu, tai turto pardavimo pajamomis laikoma gauto turto tikrojo rinkos kaina teisių perleidimo bendrovei dieną.

7. Kaip ir kada MB narys turi sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo iš MB gautų pajamų?

Atsakymas: MB nario gaunamos pajamos pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms. Pats MB narys (nuolatinis Lietuvos gyventojas) mokestiniam laikotarpiui pasibaigus turi visas iš MB gautas pajamas (įskaitant iki 2015-05-28 gautas pagal paslaugų sutartį) deklaruoti, apskaičiuoti ir iki gegužės 1 dienos sumokėti apskaičiuotą pajamų mokestį. MB sumokėjusi už narį GPM įmokas kurios priskiriamos B klasės pajamoms ir kurias pats MB vadovas (narys) privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kitų kalendorinių metų gegužės 1dienos B klasei, priskiria neleidžiamiems atskaitymams.

8. MB nariai užsiima maisto gaminimo veikla, todėl privalo reguliariai tikrinti sveikatą. MB už šių narių sveikatos patikrinimą sumoka tiesiogiai poliklinikai. Ar bus laikoma, kad MB gavo pajamas natūra?

Atsakymas: Kadangi sveikatos patikrinimas yra privalomas, todėl MB nariui kompensuotos sveikatos patikrinimo išlaidos nėra pajamos natūra, o išmokėta kompensacijos suma priskiriama MB leidžiamiems atskaitymams kaip būtinos tokios veiklos sąnaudos.

 

PELNO MOKESČIO KLAUSIMAI

1. Kokiu pelno mokesčiu tarifu apmokestinamas MB apmokestinamasis pelnas?

Atsakymas: 15 procentų arba 5 procentų pelno mokesčio tarifu, jeigu:
– vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių,
– mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur
– MB neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.
Pagal šiuo metu galiojančias PMĮ 5 str. 3 dalies nuostatas, lengvatinis pelno mokesčio tarifas nebūtų taikomas: – vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 dalių (pajų, akcijų); – jeigu tas pats fizinis asmuo ir (arba) jo šeimos nariai būtų individualios įmonės savininkas (ai) ir valdytų daugiau kaip 50 procentų MB dalių.

2. Kokios sąnaudos priskiriamos MB leidžiamiems atskaitymams?

Atsakymas: Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai išlaidos, būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Mažosios bendrijos leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama MB nariui išmokėta suma, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.

3. Ar patirtos MB steigimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams vadovaujantis PMĮ 17 str. 1 dalimi?

Atsakymas: MB steigimo išlaidos leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams priskiriamos kaip ir kitų vienetų steigimo išlaidos. MB išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su MB steigimu, pvz., įstatų parengimo ir įregistravimo, laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės MB vykdomai veiklai sąnaudos. MB veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su MB steigimu (pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms apmokėti, bendrijos spaudų registravimo rinkliavos, blankų gamybos ir pan. išlaidos, nesusijusios su būsimaisiais laikotarpiais), priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

4. Ar MB vadovui kompensuotos sumos, skirtos jo kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidoms kompensuoti yra MB leidžiami atskaitymai?

Atsakymas: Pagal PMĮ 21 straipsnį MB nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijoms ar kelti klasifikaciją, laikomos komandiruote. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, MB nario kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidos gali būti priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kaip komandiruočių sąnaudos. Jeigu MB vadovas yra ir MB narys – minėtos išlaidos taip pat priskiriamos leidžiamiems atskaitymas. Jeigu MB vadovas nėra MB narys ir paslaugas teikia pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį, jo kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidos MB leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tuo atveju, jeigu šios išlaidos yra teikiamos paslaugos kainos dalis, t.y. kai tokių išlaidų apmokėjimas ar jų kompensavimas yra dalies paslaugos kainos apmokėjimas.

5. Kokia tvarka MB deklaruoja pelno mokestį?

Atsakymas: Metiniam pelno mokesčiui deklaruoti naudojamos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 (2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. VA-76 redakcija). Metinė pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 dienos. Jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija pateikiama iki kitų metų birželio 1 dienos. Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.

6. Kokia tvarka deklaruojamas avansinis pelno mokestis?

Atsakymas: Avansinis pelno mokestis deklaruojamas pagal Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289. Jei avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio pelno mokesčio deklaracija už pirmuosius devynis mokestinio laikotarpio mėnesius pateikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną (jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais – sausio 31 dieną), o už mokestinio laikotarpio dešimtą – dvyliktą mėnesius – ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio paskutinę dieną (jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais – spalio 31 dieną). Jei avansinis pelno mokestis skaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, deklaracija pateikiama iki einamųjų mokestinių metų pirmo mėnesio paskutinės dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais – iki sausio 31 dienos). Jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 eurų, vienetas mokestiniu laikotarpiu avansinio pelno mokesčio mokėti neprivalo. Vadovaujantis PMĮ 47 straipsniu, pirmaisiais mokestiniais metais įregistruotos MB nuo avansinio pelno mokesčio atleidžiamos, o antraisiais mokestiniais metais, pasirinkusios avansinį mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pradeda mokėti avansinį pelno mokestį nuo mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio.

7. Mažajai bendrijai perduotas nario įnašas tampa MB nuosavybe. O kokia to įnašo vertė mokestine prasme?

Atsakymas: Pagal MB įstatymo 19 straipsnį nepiniginių įnašų vertę nustato MB narių susirinkimas. Kadangi apskaita turi būti tvarkoma taip, kad atvaizduotų realią MB finansinę padėtį, įnašo vertė turėtų būti artima arba lygi įnešamo turto tikrajai rinkos kainai.

8. Direktorius – MB narys dirba pagal paslaugų sutartį ir MB reikmėms naudoja asmeninį automobilį, telefoną ir pan. Ar MB patirtos automobilio eksploatacijos, ryšių (telefono) ir pan. sąnaudos priskiriamos MB leidžiamiems atskaitymams, kaip įprastinės jos veiklai sąnaudos, ar priskiriamos prie paslaugų kainos?

Atsakymas: MB patirtos direktoriui – MB nariui priklausančio automobilio eksploatacijos, ryšių ir kitos su vadovavimo paslaugų teikimu susijusios išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tuo atveju, jeigu šios išlaidos yra dalies paslaugų kainos apmokėjimas.

9. Direktorius – MB narys dirba pagal paslaugų sutartį ir MB reikmėms naudoja MB automobilį, telefoną ir pan. Ar MB patirtos automobilio eksploatacijos, ryšių (telefono) ir pan. sąnaudos priskiriamos MB leidžiamiems atskaitymams, kaip įprastinės jos veiklai sąnaudos, ar priskiriamos prie paslaugų kainos?

Atsakymas: MB patirtos sąnaudos priskirtinos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str., kaip su pajamų uždirbimu susijusios išlaidos, jeigu automobilis, telefonas ir kt. naudojamas MB veikloje.

10. Ar priskiriamos leidžiamiems atskaitymams už turto nuomą MB nariui išmokėtos sumos?

Atsakymas: Daikto nuoma pagal CK priskiriama paslaugoms, pvz., MB narys nuomoja patalpas, automobilį, telefoną, kompiuterį ir t. t. Tokia nuoma nelaikytina materialaus daikto sukūrimu, ji laikytina paslauga. Nuo 2015 m. gegužės 28 d. MB nario pajamos, gautos suteikus mažajai bendrijai turto nuomos paslaugą, negalimos. Už turto nuomą MB nariui išmokėtos sumos bus priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams (nes laikomas paskirstytu pelnu), išskyrus tą MB nario pajamų dalį, kuri bus deklaruota mokestiniam laikotarpiui pasibaigus ir apmokestinta kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Šaltinis VMI

Posted in: