Įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinio kapitalo didinimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymo 49–51 straipsniai. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas dviem būdais:

 • Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais;
 • Įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų

Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais

Įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ar kitų asmenų įnašais gali būti didinamas tik išleidžiant naujas akcijas. Pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas įmonės akcijas turi jau esami įmonės akcininkai. Jie gali įsigyti naujų akcijų proporcingai jų turimų akcijų nominaliajai vertei. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad nemoki įmonė gali papildomais įnašais didinti įstatinį kapitalą tik tuo atveju, kai jos išleidžiamas naujas akcijas įsigyja jos akcininkai, darbuotojai ar kreditoriai.

Pakeisti įmonės įstatai registruojami jau po to, kai pasirašomos naujai išleistos akcijos ir įmokami pradiniai įnašai. Todėl finansinėje apskaitoje įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais tikslinga užregistruoti nelaukiant, kol įstatai bus įregistruoti. Priešingu atveju iš akcininkų gauti pradiniai įnašai liktų niekur neapskaityti – būtų neteisingi pinigų sąskaitų likučiai.

Įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas ne tik papildomais akcininkų įnašais, bet ir iš pačios įmonės lėšų. Įmonės lėšomis laikomos jos nuosavame kapitale sukauptos sumos: nepaskirstytasis pelnas, akcijų priedai bei rezervai, išskyrus savų akcijų ir privalomąjį rezervus. Jeigu įmonės balanse parodyti nepaskirstytieji nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo.

Nusprendus didinti įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų, yra išleidžiamos naujos akcijos, kurios nemokamai išdalijamos akcininkams. Kai įstatinis kapitalas didinamas iš nepaskirstytojo pelno ar kitų rezervų, teisę gauti naujų išleidžiamų akcijų turi tik paprastųjų akcijų savininkai. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų ar ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo, naujas akcijas gali gauti tiek paprastųjų, tiek privilegijuotųjų akcijų savininkai. Kitas būdas padidinti įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų yra tiesiog padidinti anksčiau išleistų akcijų nominaliąsias vertes.

Įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais procedūrai atlikti reikalingi dokumentai:

 • Juridinio asmens registracijos pažymėjimas;
 • JA įstatai (originalas);
 • protokolas dėl JA direktoriaus išrinkimo (originalas);
 • direktoriaus asmens dokumentas;
 • JA antspaudas;
 • pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad apmokėti įnašai už naujai išleistas akcijas: banko išduota pažyma, apmokėjimas už akcijas pervestas į UAB sąskaitą arba kasos pajamų orderiai, jei apmokėjimas buvo įvykdytas per kasą.

Įstatinio kapitalo didinimo iš įmonės lėšų procedūrai atlikti reikalingi dokumentai:

Jei JA įstatinis kapitalas didinamas atliekant tarpusavio užskaitą, kapitalizuojant akcininko paskolą JA:

 • pateikiama paskolos sutartis (originalas)

Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais nepiniginiais įnašais – turtu, reikalinga:

 • turto vertinimo ataskaita;
 • dokumentas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis nepiniginių įnašų perdavimą UAB;
 • priėmimo-perdavimo aktas

Jei UAB įstatinis kapitalas didinimas iš bendrovės lėšų:

 • reikalinga UAB finansinė atskaitomybė;
 • reikalinga informacija, iš kokių bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas (nepaskirstyto pelno / akcijų priedų / rezervų).

Įstatinio kapitalo didinimo procedūrai atlikti taip pat bus reikalingi šie duomenys:

 • duomenys apie UAB (pavadinimas, įm. kodas, buveinės adresas);
 • duomenys apie akcininkus (fizinio asmens – vardas, pavardė, a/k, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 • juridinio asmens – įm. pavadinimas, kodas buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, a/k, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • vertybinių popierių sąskaita (išrašas) (informacija apie akcininkų sudėtį, akcijų paskirstymą);
 • dabartinis UAB įstatinio kapitalo dydis;
 • nominali akcijų vertė;
 • kokia suma bus didinamas UAB įstatinis kapitalas;
 • išleidžiamų akcijų kiekis, pardavimo kaina ir pasiskirstymas;
 • išleidžiamų akcijų kiekis, pardavimo kaina ir pasiskirstymas;
 • kiekvieno akcininko piniginių įnašų sumos;
 • jei UAB įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, reikalinga informacija, kokia suma didinama nominali akcijos vertė.

Mes atliksime šiuos veiksmus:

-Teiksime nemokamas konsultacijas visos įstatinio kapitalo didinimo / įstatinio kapitalo mažinimo procedūros metu;

– parengsime visus reikiamus dokumentus: protokolus, įstatus, sutarčių projektus;

– pristatysime notarui reikalingus dokumentus, suderinsime patvirtinimo laiką.